Κάθε δικαιούχος συμπληρώνει και υποβάλλει τόσες δηλώσεις ιδιοκτησίας, όσοι οι ΟΤΑ στους οποίους εντοπίζονται ακίνητά του. Σε περίπτωση που κάποιο / κάποια από τα δηλούμενα ακίνητα αφορά / αφορούν σε διαφορετικό / διαφορετικούς ΟΤΑ, ο δικαιούχος πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει νέα / νέες δηλώσεεις ιδιοκτησίας. Επομένως, για κάθε ΟΤΑ τα παρακάτω πεδία ως εξής:

img01

 

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συμπληρώνεται «ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» ή «ΗΛΕΙΑΣ» ανάλογα με την περιοχή,
 • ΔΗΜΟΣ: Συμπληρώνεται στη γενική και με κεφαλαία γράμματα ο Καλλικρατικός Δήμος, στον οποίο εντοπίζονται όλα τα ακίνητα της δήλωσης,
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συμπληρώνεται στη γενική και με κεφαλαία γράμματα η Δημοτική Ενότητα του ανωτέρω Καλλικρατικού Δήμου, στην οποία εντοπίζονται όλα τα ακίνητα της δήλωσης,
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: Συμπληρώνεται στη γενική και με κεφαλαία γράμματα ο Προκαποδιστριακός ΟΤΑ, στον οποίο εντοπίζονται όλα τα ακίνητα της δήλωσης.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΠΙΝΑΚΑΣ Α)

pinakasA 

1) Επιλέγεται κατά περίπτωση το πεδίο «Κάτοικος Εσωτερικού» ή «Κάτοικος Εξωτερικού»

2) Τα στοιχεία του πίνακα Α-1 συμπληρώνονται ως εξής:

 • Επώνυμο: Συμπληρώνεται βάσει των στοιχείων αστυνομικής / υπηρεσιακής ταυτότητας, πιστοποιητικού γέννησης ή διαβατηρίου,
 • Όνομα: Συμπληρώνεται βάσει των στοιχείων αστυνομικής / υπηρεσιακής ταυτότητας, πιστοποιητικού γέννησης ή διαβατηρίου,
 • ΑΦΜ: Συμπληρώνεται βάσει του αποδεικτικού ΑΦΜ,
 • Τόπος Γέννησης: Συμπληρώνεται βάσει των στοιχείων αστυνομικής / υπηρεσιακής ταυτότητας, πιστοποιητικού γέννησης ή διαβατηρίου,
 • Ημερομηνία Γέννησης: Συμπληρώνεται βάσει των στοιχείων αστυνομικής / υπηρεσιακής ταυτότητας, πιστοποιητικού γέννησης ή διαβατηρίου,
 • Τετραγωνίδιο Ανήλικου δικαιούχου: Συμπληρώνεται βάσει των στοιχείων αστυνομικής ταυτότητας, πιστοποιητικού γέννησης ή διαβατηρίου,
 • Αριθμός ταυτότητας / διαβατηρίου: Συμπληρώνεται βάσει των στοιχείων αστυνομικής / υπηρεσιακής ταυτότητας ή διαβατηρίου εάν κάποιο από τα ανωτέρω έγγραφα υφίσταται,
 • Εκδούσα αρχή: Συμπληρώνεται βάσει των στοιχείων της ταυτότητας,
 • Ημερομηνία έκδοσης: Συμπληρώνεται βάσει των στοιχείων αστυνομικής / υπηρεσιακής ταυτότητας ή διαβατηρίου εάν κάποιο από τα ανωτέρω έγγραφα υφίσταται,
 • Επώνυμο πατρός: Συμπληρώνεται βάσει των στοιχείων αστυνομικής / υπηρεσιακής ταυτότητας, πιστοποιητικού γέννησης ή διαβατηρίου,
 • Όνομα πατρός: Συμπληρώνεται βάσει των στοιχείων αστυνομικής / υπηρεσιακής ταυτότητας, πιστοποιητικού γέννησης ή διαβατηρίου,
 • Επώνυμο μητρός: Συμπληρώνεται βάσει των στοιχείων αστυνομικής / υπηρεσιακής ταυτότητας, πιστοποιητικού γέννησης ή διαβατηρίου,
 • Όνομα μητρός: Συμπληρώνεται βάσει των στοιχείων αστυνομικής / υπηρεσιακής ταυτότητας, πιστοποιητικού γέννησης ή διαβατηρίου,
 • Επώνυμο συζύγου: Συμπληρώνεται προαιρετικά εάν υφίσταται σύζυγος και δεν απαιτείται ταυτοποίηση,
 • Όνομα συζύγου: Συμπληρώνεται προαιρετικά εάν υφίσταται σύζυγος και δεν απαιτείται ταυτοποίηση.

Σημειώνεται ότι οι αλφαβητικοί χαρακτήρες, που χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση των πεδίων του τμήματος Α-1, ενδέχεται να είναι λατινικοί στην περίπτωση αλλοδαπών δικαιούχων, οι οποίοι προσκομίζουν στοιχεία ταυτοπροσωπίας από αλλοδαπές εκδούσες αρχές. Επιπρόσθετα, οι συμπληρωμένες ημερομηνίες πρέπει να είναι πάντα της μορφής ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ και όχι ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ ή άλλης μορφής.

3) Για το νομικό πρόσωπο συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία:

 • Επωνυμία: Συμπληρώνεται βάσει των προσκομιζόμενων στοιχείων του νομικού προσώπου
 • Διακριτικός τίτλος: Συμπληρώνεται βάσει των προσκομιζόμενων στοιχείων του νομικού προσώπου
 • Είδος νομικού προσώπου: Συμπληρώνεται π.χ. ομμόρυθμη εταιρεία, επιλέγοντας από τον παρακάτω πίνακα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Εκκλησία της Ελλάδας

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Ιερά Μητρόπολη

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Ιερά Μονή (εκτός Αγίου Όρους)

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Ενορία

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Κοινότητα

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Ι.Κ.Α.

Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

ΝΠΔΔ – που δεν υπόκειται σε χρέωση τέλους

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου

Συνεταιρισμός

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου

Σωματείο

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου

Ίδρυμα

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου

Ομόρρυθμη Εταιρεία

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου

Ετερόρρυθμη Εταιρεία

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης μονοπρόσωπη

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου

Ανώνυμη Εταιρεία

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου

Κοινοπραξία

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου

Πιστωτικό Ίδρυμα

Ελληνικό Δημόσιο

Ελληνικό Δημόσιο

Ελληνικό Δημόσιο

Δ.Ο.Υ.

Αλλοδαπό Δημόσιο

Αλλοδαπό Δημόσιο

 • Ημερομηνία Σύστασης: Συμπληρώνεται βάσει των προσκομιζόμενων στοιχείων του νομικού προσώπου 
 • Έδρα: Συμπληρώνεται βάσει των προσκομιζόμενων στοιχείων του νομικού προσώπου
 • ΑΦΜ: Συμπληρώνεται βάσει των προσκομιζόμενων στοιχείων του νομικού προσώπου

4) Στο τμήμα Α-3 του πίνακα στοιχείων δικαιούχου συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία:

 • Οδός: Συμπληρώνεται η οδός κατοικίας / έδρας / επικοινωνίας και συμπληρώνεται βάσει των κανόνων ονοματολογίας οδών που βρίσκονται στο Παράρτημα Α του παρόντος,
 • Αριθμός: Συμπληρώνεται ο αριθμός διεύθυνσης κατοικίας / έδρας / επικοινωνίας, εάν υφίσταται,
 • Κοινότητα (χωριό): Αποτελεί τον οικισμό ή τον προκαποδιστριακό ΟΤΑ κατοικίας / έδρας / επικοινωνίας και συμπληρώνεται στην ονομαστική,
 • Δήμος: Αποτελεί τον καλλικρατικό Δήμο κατοικίας / έδρας / επικοινωνίας και συμπληρώνεται στη γενική,
 • Τ.Κ.: Είναι αυστηρά πενταψήφιος κωδικός για περιοχές εντός της ελληνικής επικράτειας,
 • Τ.Θ.: Συμπληρώνεται εάν υφίσταται,
 • Περιφερειακή Ενότητα: Αποτελεί την Περιφερειακή Ενότητα κατοικίας / έδρας / επικοινωνίας και συμπληρώνεται στη γενική,
 • Χώρα: Συμπληρώνεται «ΕΛΛΑΔΑ» για κατοίκους εσωτερικού και δικαιούχους με εγχώρια στοιχεία επικοινωνίας ή άλλη χώρα με κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες για κατοίκους εξωτερικού χωρίς εγχώρια στοιχεία επικοινωνίας,
 • Τηλέφωνο σταθερό: Αποτελείται από δέκα ψηφία στην περίπτωση ελληνικού τηλεφωνικού αριθμού και συμπληρώνεται, εάν υφίσταται,
 • Τηλέφωνο κινητό: Αποτελείται από δέκα ψηφία στην περίπτωση ελληνικού τηλεφωνικού αριθμού και συμπληρώνεται, εάν υφίσταται,
 • E-mail: Συμπληρώνεται υποχρεωτικά,
 • Fax: Αποτελείται από δέκα ψηφία στην περίπτωση ελληνικού αριθμού τηλεομοιότυπου και συμπληρώνεται κατά δήλωση, εάν υφίσταται.

5) Στο τμήμα Α-4 του πίνακα στοιχείων δικαιούχου συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία:

 • Επώνυμο: Συμπληρώνεται το επώνυμο του αντικλήτου / πληρεξουσίου / νόμιμου αντιπροσώπου, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα στοιχεία,
 • Όνομα: Συμπληρώνεται το όνομα του αντικλήτου / πληρεξουσίου / νόμιμου αντιπροσώπου, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα στοιχεία,
 • Επώνυμο πατρός: Συμπληρώνεται το επώνυμο πατρός του αντικλήτου / του πληρεξουσίου / νόμιμου αντιπροσώπου, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα στοιχεία,
 • Όνομα πατρός: Συμπληρώνεται το όνομα πατρός του αντικλήτου /πληρεξουσίου / νόμιμου αντιπροσώπου, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα στοιχεία.

6) Επιλογή τρόπου επικοινωνίας

img02

Συμπληρώνεται το αντίστοιχο τετραγωνίδιο για να επιλεγεί ένας από τους ακόλουθους τρόπους επικοινωνίας με το Γραφείο Κτηματογράφησης:

 • στα στοιχεία που δηλώθηκαν παραπάνω,
 • στα στοιχεία που δηλώνονται παρακάτω.

Η συγκεκριμένη επιλογή, συνεπάγεται τη συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων στο έντυπο της δήλωσης ιδιοκτησίας. Εναλλακτικά οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κτηματογράφησης αποκλειστικά μέσω e-mail, εφόσον συμπληρώσουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους στο αντίστοιχο πεδίο.

7) Πλήθος δικαιωμάτων, πλήθος συννημένων εγγράφων, υπογραφή δήλωσης από δικαιούχο

Συμπληρώνεται ο αριθμός των δηλούμενων δικαιωμάτων για αυτό τον ΟΤΑ, ο αριθμός των συννημένων εγγράφων, η ημερομηνία της δήλωσης και η υπογραφή του δικαιούχου.

img03

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΠΙΝΑΚΑΣ Β)

pinakasB1

1) Στο τμήμα Β-1 του πινάκα στοιχείων ακινήτου συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία:

 • Οδός: Συμπληρώνεται η οδός του ακινήτου,
 • Αριθμός: Συμπληρώνεται σε περίπτωση ονοματισμένης οδού,
 • Τ.Κ.: Συμπληρώνεται βάσει του ΟΤΑ, στον οποίο αντιστοιχίζεται η δήλωση ιδιοκτησίας,
 • Περιοχή / Τοπωνύμιο: Συμπληρώνεται εάν υπάρχει,
 • Εμβαδόν σε τ.μ.: Το εμβαδόν του γεωτεμαχίου συμπληρώνεται πάντα σε τετραγωνικά μέτρα,
 • Χρήση: Συμπληρώνεται επιλέγοντας χρήση από τον παρακάτω πίνακα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Καλλιέργεια

 Καλλιέργεια

Καλλιέργεια

∆ενδρώδης

Καλλιέργεια

∆ενδρώδης- Αµπελώνας

Καλλιέργεια

∆ενδρώδης - Ελαιώνας

Καλλιέργεια

∆ενδρώδης - Εσπεριδοειδή

Καλλιέργεια

∆ενδρώδης - άλλη

Καλλιέργεια

Αροτραία έκταση

Καλλιέργεια

Αροτραία έκταση- Αρδευόµενη

Καλλιέργεια

Αροτραία έκταση- Μη αρδευόµενη

Ζωοτροφία - Ιχθυοτροφία

Ζωοτροφία - Ιχθυοτροφία

Ζωοτροφία - Ιχθυοτροφία

Κτηνοτροφία - Πτηνοτροφία

Ζωοτροφία - Ιχθυοτροφία

Ιχθυοτροφία

∆ασοκοµία

∆ασοκοµία

∆ασοκοµία

Χορτολιβαδική

∆ασοκοµία

Θαµνώδης

∆ασοκοµία

∆ασώδης

Εξόρυξη

Εξόρυξη

Εξόρυξη

Λατοµείο

Εξόρυξη

Αλυκή

Εξόρυξη

Μεταλλείο - Ορυχείο

Ακάλυπτη έκταση

Ακάλυπτη έκταση

Βιοµηχανία/ βιοτεχνία

Βιοµηχανία/ βιοτεχνία

Ενέργεια

Ενέργεια

Εµπόριο

Εµπόριο

Υπηρεσία

Υπηρεσία

Υπηρεσία

Κοινωφελής υπηρεσία – ∆ιοίκηση

Υπηρεσία

Τράπεζα – Γραφείο – Επιχείρηση

Υπηρεσία

Ξενοδοχείο – Εστιατόριο

Υπηρεσία

Υγεία

Υπηρεσία

Πρόνοια

Υπηρεσία

Εκπαίδευση – Επιστήµη

Πολιτισµός

Πολιτισµός

Πολιτισµός

Αρχαιολογικός – Ιστορικός χώρος

Πολιτισµός

Πολιτιστικός χώρος

Πολιτισµός

Θρησκευτικός χώρος

Αθλητισµός - Αναψυχή

Αθλητισµός - Αναψυχή

Αθλητισµός - Αναψυχή

Αθλητισµός

Αθλητισµός - Αναψυχή

Αναψυχή

Τηλεπικοινωνία

Τηλεπικοινωνία

Άµυνα

Άµυνα

Κατοικία

Κατοικία

Οδικό δίκτυο

Οδικό δίκτυο

Οδικό δίκτυο

Εθνική οδός

Οδικό δίκτυο

Επαρχιακός δρόµος

Οδικό δίκτυο

Οδός

Οδικό δίκτυο

Πεζόδροµος

Οδικό δίκτυο

Αγροτικός-δασικός δρόµος

Οδικό δίκτυο

Μονοπάτι

Σιδηρόδροµος

Σιδηρόδροµος

∆ιασταύρωση

∆ιασταύρωση

∆ιασταύρωση

Ισόπεδη

∆ιασταύρωση

Ανισόπεδη

Σταθµός χερσαίων µεταφορικών µέσων

Σταθµός χερσαίων µεταφορικών µέσων

Λιµάνι

Λιµάνι

Αεροδρόµιο

Αεροδρόµιο

Χώρος στάθµευσηςΟχηµάτων

Χώρος στάθµευσηςΟχηµάτων

Ποταµός-κανάλι-ρέµα

Ποταµός-κανάλι-ρέµα

Έλος-λίμνη

Έλος-λίμνη

Αιγιαλός

Αιγιαλός

Παραλία

Παραλία

Παρόχθια ζώνη

Παρόχθια ζώνη

Αστικός αδόµητος χώρος

Αστικός αδόµητος χώρος

Αποθηκευτικός χώρος

Αποθηκευτικός χώρος

Άλλος Κοινόχρηστος χώρος

Άλλος Κοινόχρηστος χώρος

Χώρος επεξεργασίας λυµάτων

Χώρος επεξεργασίας λυµάτων

Εδικές χρήσεις

Εδικές χρήσεις

Εδικές χρήσεις

Νεκροταφείο

Εδικές χρήσεις

Πρατήρια καυσίµων

ΑΛΛΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΑΛΛΟΣ ΧΩΡΟΣ

2) Συμπληρώνεται ανάλογα με το αν το δηλούμενο ακίνητο βρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου / οικισμού, με την επιλογή ενός εκ των τετραγωνιδίων ΝΑΙ / ΟΧΙ.

pinakasB2

3) Για κτίριο επί του γεωτεμαχίου συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία:

 • Έτος κατασκευής: Συμπληρώνεται βάσει των στοιχείων των συνημμένων εγγράφων,
 • Συνολικός αριθμός ορόφων (πλην υπογείων): Συμπληρώνεται το πλήθος των υπέργειων ορόφων του κτιρίου,
 • Συνολικό εμβαδόν ορόφων σε τ.μ. (πλην υπογείων): Συμπληρώνεται το άθροισμα των εμβαδών των υπέργειων ορόφων του κτιρίου,
 • Χρήση κτιρίου: Συμπληρώνεται σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα χρήσεων γεωτεμαχίου.
 • Συνολικός αριθμός υπογείων: Συμπληρώνεται το πλήθος των υπόγειων ορόφων του κτιρίου,
 • Συνολικό εμβαδόν υπογείων σε τ.μ.: Συμπληρώνεται το άθροισμα των εμβαδών των υπόγειων ορόφων του κτιρίου,
 • Χρήση υπογείων: Συμπληρώνεται σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα χρήσεων γεωτεμαχίου.

4) Για οριζόντια ιδιοκτησία στο τμήμα Β-3 του πίνακα συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία:

 • Έτος κατασκευής: Συμπληρώνεται βάσει των στοιχείων των συνημμένων εγγράφων,
 • Αριθμός κτιρίου στον τίτλο: Συμπληρώνεται ακριβώς όπως αναγράφεται στα συνημμένα έγγραφα και μόνο σε περίπτωση που μνημονεύεται σε αυτά,
 • Αριθμός οριζόντιας στον τίτλο: Συμπληρώνεται ακριβώς όπως αναγράφεται στα συνημμένα έγγραφα και μόνο σε περίπτωση που μνημονεύεται σε αυτά,
 • Όροφος: Συμπληρώνεται ο αριθμός ορόφου με τη χρήση ακεραίου (... -2, -1, 0, 1, 2, ...), εκτός της περίπτωσης ημιορόφου, κατά την οποία συμπληρώνεται «ΗΜ» και της περίπτωσης ημιυπογείου, κατά την οποία συμπληρώνεται «ΗΜΥΠ»,
 • Εμβαδόν σε τ.μ.: Συμπληρώνεται βάσει των συνημμένων εγγράφων,
 • Ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου: Συμπληρώνεται βάσει των συνημμένων εγγράφων,
 • Χρήση: Συμπληρώνεται βάσει του παραπάνω πίνακα χρήσεων.

5) Για κάθετη ιδιοκτησία στο τμήμα Β-4 του πίνακα συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία:

 • Αρ. καθέτου στον τίτλο: Συμπληρώνεται ακριβώς όπως αναγράφεται στα συνημμένα έγγραφα και μόνο σε περίπτωση που μνημονεύεται σε αυτά,
 • Εμβαδόν χώρου αποκλειστικής χρήσης σε τ.μ.: Συμπληρώνεται βάσει των συνημμένων εγγράφων και συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση που μνημονεύεται σε αυτά,
 • Εμβαδόν καθέτου – κτιρίου στον τίτλο σε τ.μ.: Συμπληρώνεται βάσει των συνημμένων εγγράφων και συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση που μνημονεύεται σε αυτά,
 • Ποσοστό συγκυριότητας επί του γεωτεμαχίου: Συμπληρώνεται βάσει των συνημμένων εγγράφων και συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση που μνημονεύεται σε αυτά,
 • Έτος κατασκευής: Συμπληρώνεται βάσει των συνημμένων εγγράφων και συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση που μνημονεύεται σε αυτά,
 • Συνολικός αριθμός ορόφων (πλην υπογείων): Συμπληρώνεται ο συνολικός αριθμός υπέργειων ορόφων με τη χρήση ακεραίου (1, 2, ...), εκτός της περίπτωσης αδόμητης κάθετης ιδιοκτησίας, κατά την οποία το πεδίο παραμένει κενό,
 • Συνολικό εμβαδόν ορόφων σε τ.μ. (πλην υπογείων): Συμπληρώνεται βάσει των συνημμένων εγγράφων, εκτός της περίπτωσης αδόμητης κάθετης ιδιοκτησίας, κατά την οποία το πεδίο παραμένει κενό,
 • Χρήση κτιρίου: Συμπληρώνεται σύμφωνα με τον παροάνω πίνακα χρήσεων,
 • Συνολικός αριθμός υπογείων: Συμπληρώνεται ο συνολικός αριθμός υπόγειων ορόφων (εφόσον υφίστανται τέτοιοι) με τη χρήση ακεραίου (1, 2, ...),
 • Συνολικό εμβαδόν υπογείων σε τ.μ.: Συμπληρώνεται βάσει των συνημμένων εγγράφων, εφόσον υφίστανται υπόγειοι όροφοι,
 • Χρήση υπογείων: Συμπληρώνεται σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα χρήσεων.

6) Για Οριζόντια ιδιοκτησία επί καθέτου στο τμήμα Β-5 του πίνακα συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία: 

 • Αριθμός καθέτου στον τίτλο: Συμπληρώνεται ακριβώς όπως αναγράφεται στα συνημμένα έγγραφα και μόνο σε περίπτωση που μνημονεύεται σε αυτά,
 • Αριθμός οριζόντιας στον τίτλο: Συμπληρώνεται ακριβώς όπως αναγράφεται στα συνημμένα έγγραφα και μόνο σε περίπτωση που μνημονεύεται σε αυτά,
 • Όροφος: Συμπληρώνεται ο αριθμός ορόφου με τη χρήση ακεραίου (... -2, -1, 0, 1, 2, ...), εκτός της περίπτωσης ημιορόφου, κατά την οποία συμπληρώνεται «ΗΜ» και της περίπτωσης ημιυπογείου, κατά την οποία συμπληρώνεται «ΗΜΥΠ»,
 • Εμβαδόν οριζόντιας ιδιοκτησίας στον τίτλο σε τ.μ.: Συμπληρώνεται βάσει των συνημμένων εγγράφων,
 • Ποσοστό συγκυριότητας της οριζόντιας επί γεωτεμαχίου: Συμπληρώνεται βάσει των συνημμένων εγγράφων και συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση που μνημονεύεται σε αυτά,
 • Ποσοστό συγκυριότητας της οριζόντιας επί κάθετης ιδιοκτησίας: Συμπληρώνεται βάσει των συνημμένων εγγράφων και συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση που μνημονεύεται σε αυτά,
 • Έτος κατασκευής:Συμπληρώνεται βάσει των στοιχείων των συνημμένων εγγράφων, διαφορετικά συμπληρώνεται κατά δήλωση,
 • Χρήση: Συμπληρώνεται σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα χρήσεων.

7) Για βοηθητικούς χώρους διηρημένης ιδιοκτησίας συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία: 

 • Επιλέγεται η χρήση του βοηθητικού χώρου στο αντίστοιχο πεδίο,
 • Όροφος: Συμπληρώνεται ο αριθμός ορόφου με τη χρήση ακεραίου (... -2, -1, 0, 1, 2, ...), εκτός της περίπτωσης ημιορόφου, κατά την οποία συμπληρώνεται «ΗΜ» και της περίπτωσης ημιυπογείου, κατά την οποία συμπληρώνεται «ΗΜΥΠ»,
 • Αριθμός ιδιοκτησίας στον τίτλο: Συμπληρώνεται ακριβώς όπως αναγράφεται στα συνημμένα έγγραφα και μόνο σε περίπτωση που μνημονεύεται σε αυτά,
 • Εμβαδόν σε τ.μ.: Συμπληρώνεται βάσει των συνημμένων εγγράφων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ Γ)

pinakasC1

1) Επιλέγεται το είδος εμπράγματου δικαιώματος και αναγράφεται το ποσοστό του.

2) Στις ΔΟΥΛΕΙΕΣ συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία:

 • Προσωπικές (επικαρπία, οίκηση κ.λπ.): Επιλέγεται το τετραγωνίδιο στην περίπτωση προσωπικής δουλείας (επικαρπία, οίκηση, περιορισμένη προσωπική δουλεία, δικαίωμα προσδοκίας υπό αίρεση, δικαίωμα προσδοκίας υπό προθεσμία, συνοίκηση),
 • Πραγματικές: Συμπληρώνεται το τετραγωνίδιο στην περίπτωση πραγματικής δουλείας (δουλεία διόδου, άλλη),
 • Είδος: Συμπληρώνεται ανάλογα με τα αποδεκτά είδη δικαιωμάτων δουλείας,
 • Περιεχόμενο δουλείας: Συμπληρώνεται ολογράφως το περιεχόμενο της δουλείας, εφόσον αναγράφεται στα προσκομιζόμενα έγγραφα,
 • Διάρκεια: Συμπληρώνεται ολογράφως η διάρκεια της δουλείας,
 • Ποσοστό ή κλάσμα: Συμπληρώνεται το ποσοστό δικαιώματος, εφόσον υφίσταται,
 • ΚΑΕΚ δεσπόζοντος ακινήτου: Δεν συμπληρώνεται από το ΤΝΕ, καθώς αφορά σε έλεγχο του Τμήματος Καταχώρισης και Εντοπισμού (FrontOffice).

3) ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ: ΥΠΟΘΗΚΕΣ, ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΘΗΚΩΝ: Συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία:

 • Είδος: Συμπληρώνεται βάσει αποδεκτού είδους δικαιώματα εμπράγματης ασφάλειας: υποθήκη, προσημείωση υποθήκης, υποθήκη επί μηχανημάτων (Ν. 4112/1929, Ν.Δ. 4001/1959), μερικώς εξειλημμένη υποθήκη, μερικώς εξειλημμένη προσημείωση υποθήκης, ασφαλιστική τοποθέτηση),
 • Ποσό εγγραφής - Νόμισμα: Συμπληρώνεται το ποσό στο αντίστοιχο νόμισμα. Πρόκειται για το ποσό για το οποίο έχει εγγραφεί η προσημείωση υποθήκης/υποθήκη,
 • Ασφαλιζόμενες απαιτήσεις (ποσό - νόμισμα): Συμπληρώνονται οι ασφαλιζόμενες απαιτήσεις στο αντίστοιχο νόμισμα. Συνήθως οι ασφαλιζόμενες απαιτήσεις είναι ίσες με το ποσό του δανείου,
 • Ημερομηνία λήξης απαίτησης: Συμπληρώνεται η ημερομηνία λήξης απαίτησης, εφόσον αναγράφεται στα προσκομιζόμενα έγγραφα,
 • Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία οφειλέτη: Συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο (φυσικό πρόσωπο) ή η επωνυμία (νομικό πρόσωπο) του οφειλέτη,
 • ΑΦΜ: Συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του οφειλέτη, εφόσον αναγράφεται στα προσκομιζόμενα έγγραφα.

4) ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ: Αφορά στο γένος των κατασχέσεων:

 • Είδος: Συμπληρώνεται με αποδεκτά είδη δικαιωμάτων κατάσχεσης: συντηρητικής κατάσχεση, αναγκαστική κατάσχεση, κατάσχεση δυνάμει ειδικών νόμων, αναγγελία απαίτησης (που επέχει θέση κατάσχεσης), επιταγή Ν.Δ. 17-07-1923, δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού, δικαστική μεσεγγύηση, αναγκαστική διαχείριση, προσωρινή διαταγή (άρθρο 691 παρ. 2 κ.πολ.δ.), διάταξη άρθρου 48 παρ. 3 Ν. 3691/2008, μερικώς ειρρημένη),
 • Ποσό - Νόμισμα: Συμπληρώνεται το ποσό στο αντίστοιχο νόμισμα,
 • Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία καθ’ ου η κατάσχεση: Συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο (φυσικό πρόσωπο) ή η επωνυμία (νομικό πρόσωπο) του καθ’ ου η κατάσχεση,
 • ΑΦΜ: Συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του καθ’ ου η κατάσχεση, εφόσον αναγράφεται στα προσκομιζόμενα έγγραφα.

5) ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΑΓΩΓΕΣ / ΑΝΑΚΟΠΕΣ: Αφορά στο γένος των εγγραπτέων διαδικαστικών πράξεων:

 • Είδος δικογράφου: Συμπληρώνεται με αποδεκτά είδη δικαιωμάτων εγγραπτέων διαδικαστικών πράξεων: αγωγή / ανακοπή / τριτανακοπή 220 κ.πολ.δ., κήρυξη πτώχευσης (άρθρο 9 παρ. 1 Ν. 3588/2007), διάρρηξη καταδολιευτικής μεταβίβασης ακινήτου (άρθρα 939 επ. ΑΚ)),
 • Δικαστήριο: Συμπληρώνεται η ονομασία του δικαστηρίου,
 • Αρ. κατάθεσης δικογράφου: Συμπληρώνεται ο αριθμός κατάθεσης δικογράφου,
 • Ημερομηνία κατάθεσης δικογράφου: Συμπληρώνεται η ημερομηνία κατάθεσης δικογράφου. 

6) ΕΓΓΡΑΠΤΕΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ (Μακροχρόνιες, χρονομεριστικές, χρηματοδοτικές): Συμπληρώνονται τα ακόλυθα πεδία:

 • Είδος: Συμπληρώνεται σύμφωνα με αποδεκτά είδη δικαιωμάτων εγγραπτέων μισθώσεων: μακροχρόνια – πέραν των εννέα ετών, χρηματοδοτική, χρονομεριστική, μίσθωση Ν. 3299/2004,
 • Ημερομηνία έναρξης: Συμπληρώνεται η ημερομηνία έναρξης της εγγραπτέας μίσθωσης,
 • Ημερομηνία λήξης: Συμπληρώνεται η ημερομηνία λήξης της εγγραπτέας μίσθωσης,
 • Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία εκμισθωτή: Συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο (φυσικό πρόσωπο) ή η επωνυμία (νομικό πρόσωπο) του εκμισθωτή,
 • ΑΦΜ:Συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του εκμισθωτή, εφόσον αναγράφεται στα προσκομιζόμενα έγγραφα,
 • Πρωτοδικείο (επί χρηματοδοτικής μίσθωσης): Συμπληρώνεται η ονομασία του Πρωτοδικείου, εφόσον πρόκειται για χρηματοδοτική μίσθωση,
 • Αριθμός: Συμπληρώνεται ο αριθμός της σύμβασης, εφόσον πρόκειται για χρηματοδοτική μίσθωση,
 • Ημερομηνία δημοσίευσης: Συμπληρώνεται η ημερομηνία δημοσίευσης της σύμβασης στο Πρωτοδικείο, εφόσον πρόκειται για χρηματοδοτική μίσθωση. 

7) ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΚΤΗΣΙΑ: Συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία:

 • Διάρκεια: Συμπληρώνεται η διάρκεια ισχύος του δικαιώματος της μεταλλειοκτησίας,
 • Ποσοστό ή κλάσμα: Συμπληρώνεται το ποσοστό του δικαιώματος. 

8) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ: Συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία:

 • ΚΑΕΚ ωφελούμενου ακινήτου: Δεν συμπληρώνεται από το ΤΝΕ, καθώς αφορά σε έλεγχο του Τμήματος Καταχώρισης και Εντοπισμού (FrontOffice),
 • ΚΑΕΚ βαρυνόμενου ακινήτου ή ΟΤΑ: Δεν συμπληρώνεται από το ΤΝΕ, καθώς αφορά σε έλεγχο του Τμήματος Καταχώρισης και Εντοπισμού (FrontOffice),
 • Μεταφερόμενη επιφάνεια σε τ.μ.: Συμπληρώνεται το εμβαδόν της μεταφερόμενης επιφάνειας σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα έγγραφα.

9) ΛΟΙΠΑ ΕΓΓΡΑΠΤΕΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Αφορά στα γένη των λοιπών εγγραπτέων δικαιωμάτων / διοικητικών πράξεων και των νομών από αναδασμό. Συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία:

 • Είδος: Συμπληρώνεται βάσει των αποδεκτό είδους λοιπών εγγραπτέων δικαιωμάτων: νομή από αναδασμό, ασφαλιστική τοποθέτηση, πράξη εφαρμογής, δικαίωμα χωριστής κυριότητας, κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, οφειλή αποζημίωσης λόγω προσκύρωσης / ρυμοτόμησης, δικαίωμα αποζημίωσης λόγω προσκύρωσης / ρυμοτόμησης, δικαίωμα επιφάνειας, δικαίωμα εμφύτευσης),
 • Ποσοστό ή κλάσμα: Συμπληρώνεται, εάν υφίσταται, το ποσοστό του δικαιώματος,
 • Ποσό - Νόμισμα: Συμπληρώνεται, εάν υφίσταται, ποσό στο αντίστοιχο νόμισμα,
 • Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία κυρίου (βεβαρημένου) ακινήτου: Συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο (φυσικό πρόσωπο) ή η επωνυμία (νομικό πρόσωπο) του κυρίου του (βεβαρημένου) ακινήτου,
 • ΑΦΜ: Συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του κυρίου του (βεβαρημένου) ακινήτου, εφόσον αναγράφεται στα προσκομιζόμενα έγγραφα.

 pinakasC2

10) Επιλέγεται το είδος εμπράγματου δικαιώματος και αναγράφεται το ποσοστό του. 

11) Στο τμήμα Γ-2 του πίνακα συμπληρώνονται τα στοιχεία των προσκομιζόμενων τίτλων στα ακόλουθα πεδία:

 • Είδος τίτλου: Συμπληρώνεται το είδος του τίτλου π.χ. Συμβολαιογραφικό έγγραφο, Διακστική απόφαση, κλπ. πλην των εγγράφων χρησικτησίας και κληρονομιάς χωρίς συμβολαιογραφικό έγγραφο αποδοχής ή κληρονομητήριο,
 • Αριθμός τίτλου: Συμπληρώνεται ο αριθμός τίτλου, όπως αναγράφεται στο προσκομιζόμενο έγγραφο,
 • Ημερομηνία τίτλου: Συμπληρώνεται η ημερομηνία τίτλου, όπως αναγράφεται στο προσκομιζόμενο έγγραφο,
 • Εκδούσα αρχή / στοιχεία συμβολαιογράφου: Συμπληρώνονται ολογράφως τα στοιχεία της εκδούσας αρχής (ονομασία, έδρα εάν προσδιορίζεται),
 • Αρ. Τεύχους ΦΕΚ: Συμπληρώνεται το ΦΕΚ,
 • Υποθηκοφυλακείο: Συμπληρώνεται το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο μεταγραφής του δικαιώματος.
 • Τόμος: Συμπληρώνεται ο τόμος μεταγραφής/εγγραφής του δικαιώματος, βάσει του πιστοποιητικού μεταγραφής/εγγραφής.
 • Αριθμός: Συμπληρώνεται ο αριθμός μεταγραφής/εγγραφής του δικαιώματος, βάσει του πιστοποιητικού μεταγραφής/εγγραφής.
 • Ημερομηνία: Συμπληρώνεται η ημερομηνία μεταγραφής/εγγραφής του δικαιώματος.
 • Αιτία Κτήσης: Συμπληρώνεται η αιτία κτήσης του δικαιώματος π.χ. Κληρονομιά, Δωρεά εν ζωή, κλπ.
 • Ποσοστό δικαιώματος: Συμπληρώνεται το ποσοστό δικαιώματος όπως αυτό προκύπτει από τον κάθε τίτλο ξεχωριστά. Σημειώνεται ότι όταν το δηλωθέν δικαίωμα αποκτήθηκε με περισσότερους του ενός τίτλους, το άθροισμα των ποσοστών από όλους τους τίτλους θα πρέπει να ισούται με το συνολικό δηλωθέν ποσοστό δικαιώματος.

12) Έγγραφα Χρησικτησίας ή Κληρονομιάς  χωρίς πράξη αποδοχής κληρονομιάς

          Εάν τα προσκομισθέντα στοιχεία για τη θεμελίωση του δικαιώματος είναι έγγραφα χρησικτησίας ή κληρονομιάς χωρίς πράξη αποδοχής κληρονομιάς μαρκάρεται το αντίστοιχο πεδίο και καταγράφονται από κάτω.

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΠΙΝΑΚΑΣ Δ)

pinakasD

1) Επιλέγεται στο αντίστοιχο κουτάκι το στοιχείο εντοπισμού που προσκομίστηκε και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα πεδία.

2) Συμπληρώνονται προαιρετικά τα ονοματεπώνυμα ιδιοκτητών γειτονικών ακινήτων.

3) Σχεδιάζεται  προαιρετικά σκαρίφημα για τη διευκόλυνση της διαδικασίας του εντοπισμού του γεωτεμαχίου.

4) Συμπληρώνονται προαιρετικά τα ονοματεπώνυμα συνιδιοκτητών / συνδικαιούχων / λοιπών δικαιούχων.

5) Στις Παρατηρήσεις σημειώνονται τυχόν πληροφορίες για τις οποίες δεν προβλέπεται συγκεκριμένο πεδίο συμπλήρωσής τους. Π.χ. «Εμβαδόν χώρου αποκλειστικής χρήσης =.........».