Κάθε δικαιούχος συμπληρώνει και υποβάλλει τόσες δηλώσεις ιδιοκτησίας, όσοι οι ΟΤΑ στους οποίους εντοπίζονται ακίνητά του. Σε περίπτωση που κάποιο / κάποια από τα δηλούμενα ακίνητα αφορά / αφορούν σε διαφορετικό / διαφορετικούς ΟΤΑ, ο δικαιούχος πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει νέα / νέες δηλώσεεις ιδιοκτησίας. Επομένως, για κάθε ΟΤΑ τα παρακάτω πεδία ως εξής:

img01

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συμπληρώνεται «ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» ή «ΗΛΕΙΑΣ» ανάλογα με την περιοχή,
 • ΔΗΜΟΣ: Συμπληρώνεται στη γενική και με κεφαλαία γράμματα ο Καλλικρατικός Δήμος, στον οποίο εντοπίζονται όλα τα ακίνητα της δήλωσης,
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συμπληρώνεται στη γενική και με κεφαλαία γράμματα η Δημοτική Ενότητα του ανωτέρω Καλλικρατικού Δήμου, στην οποία εντοπίζονται όλα τα ακίνητα της δήλωσης,
 • ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: Συμπληρώνεται στη γενική και με κεφαλαία γράμματα ο Προκαποδιστριακός ΟΤΑ, στον οποίο εντοπίζονται όλα τα ακίνητα της δήλωσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΠΙΝΑΚΑΣ Α)

pinakasA

1) Επιλέγεται κατά περίπτωση το πεδίο «Κάτοικος Εσωτερικού» ή «Κάτοικος Εξωτερικού»

2) Τα στοιχεία του πίνακα Α-1 συμπληρώνονται ως εξής:

 • Επώνυμο: Συμπληρώνεται βάσει των στοιχείων αστυνομικής / υπηρεσιακής ταυτότητας, πιστοποιητικού γέννησης ή διαβατηρίου,
 • Όνομα: Συμπληρώνεται βάσει των στοιχείων αστυνομικής / υπηρεσιακής ταυτότητας, πιστοποιητικού γέννησης ή διαβατηρίου,
 • ΑΦΜ: Συμπληρώνεται βάσει του αποδεικτικού ΑΦΜ,
 • Τόπος Γέννησης: Συμπληρώνεται βάσει των στοιχείων αστυνομικής / υπηρεσιακής ταυτότητας, πιστοποιητικού γέννησης ή διαβατηρίου,
 • Ημερομηνία Γέννησης: Συμπληρώνεται βάσει των στοιχείων αστυνομικής / υπηρεσιακής ταυτότητας, πιστοποιητικού γέννησης ή διαβατηρίου,
 • Τετραγωνίδιο Ανήλικου δικαιούχου: Συμπληρώνεται βάσει των στοιχείων αστυνομικής ταυτότητας, πιστοποιητικού γέννησης ή διαβατηρίου,
 • Αριθμός ταυτότητας / διαβατηρίου: Συμπληρώνεται βάσει των στοιχείων αστυνομικής / υπηρεσιακής ταυτότητας ή διαβατηρίου εάν κάποιο από τα ανωτέρω έγγραφα υφίσταται,
 • Εκδούσα αρχή: Συμπληρώνεται βάσει των στοιχείων της ταυτότητας,
 • Ημερομηνία έκδοσης: Συμπληρώνεται βάσει των στοιχείων αστυνομικής / υπηρεσιακής ταυτότητας ή διαβατηρίου εάν κάποιο από τα ανωτέρω έγγραφα υφίσταται,
 • Επώνυμο πατρός: Συμπληρώνεται βάσει των στοιχείων αστυνομικής / υπηρεσιακής ταυτότητας, πιστοποιητικού γέννησης ή διαβατηρίου,
 • Όνομα πατρός: Συμπληρώνεται βάσει των στοιχείων αστυνομικής / υπηρεσιακής ταυτότητας, πιστοποιητικού γέννησης ή διαβατηρίου,
 • Επώνυμο μητρός: Συμπληρώνεται βάσει των στοιχείων αστυνομικής / υπηρεσιακής ταυτότητας, πιστοποιητικού γέννησης ή διαβατηρίου,
 • Όνομα μητρός: Συμπληρώνεται βάσει των στοιχείων αστυνομικής / υπηρεσιακής ταυτότητας, πιστοποιητικού γέννησης ή διαβατηρίου,
 • Επώνυμο συζύγου: Συμπληρώνεται προαιρετικά εάν υφίσταται σύζυγος και δεν απαιτείται ταυτοποίηση,
 • Όνομα συζύγου: Συμπληρώνεται προαιρετικά εάν υφίσταται σύζυγος και δεν απαιτείται ταυτοποίηση.

Σημειώνεται ότι οι αλφαβητικοί χαρακτήρες, που χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση των πεδίων του τμήματος Α-1, ενδέχεται να είναι λατινικοί στην περίπτωση αλλοδαπών δικαιούχων, οι οποίοι προσκομίζουν στοιχεία ταυτοπροσωπίας από αλλοδαπές εκδούσες αρχές. Επιπρόσθετα, οι συμπληρωμένες ημερομηνίες πρέπει να είναι πάντα της μορφής ΗΗ/ΜΜ/ΕΕ και όχι ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ ή άλλης μορφής.

3) Στο τμήμα Α-2 του πίνακα στοιχείων δικαιούχου συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία:

 • Οδός: Συμπληρώνεται η οδός κατοικίας / έδρας / επικοινωνίας και συμπληρώνεται βάσει των κανόνων ονοματολογίας οδών που βρίσκονται στο Παράρτημα Α του παρόντος,
 • Αριθμός: Συμπληρώνεται ο αριθμός διεύθυνσης κατοικίας / έδρας / επικοινωνίας, εάν υφίσταται,
 • Κοινότητα (χωριό): Αποτελεί τον οικισμό ή τον προκαποδιστριακό ΟΤΑ κατοικίας / έδρας / επικοινωνίας και συμπληρώνεται στην ονομαστική,
 • Δήμος: Αποτελεί τον καλλικρατικό Δήμο κατοικίας / έδρας / επικοινωνίας και συμπληρώνεται στη γενική,
 • Τ.Κ.: Είναι αυστηρά πενταψήφιος κωδικός για περιοχές εντός της ελληνικής επικράτειας,
 • Τ.Θ.: Συμπληρώνεται εάν υφίσταται,
 • Περιφερειακή Ενότητα: Αποτελεί την Περιφερειακή Ενότητα κατοικίας / έδρας / επικοινωνίας και συμπληρώνεται στη γενική,
 • Χώρα: Συμπληρώνεται «ΕΛΛΑΔΑ» για κατοίκους εσωτερικού και δικαιούχους με εγχώρια στοιχεία επικοινωνίας ή άλλη χώρα με κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες για κατοίκους εξωτερικού χωρίς εγχώρια στοιχεία επικοινωνίας,
 • Τηλέφωνο σταθερό: Αποτελείται από δέκα ψηφία στην περίπτωση ελληνικού τηλεφωνικού αριθμού και συμπληρώνεται, εάν υφίσταται,
 • Τηλέφωνο κινητό: Αποτελείται από δέκα ψηφία στην περίπτωση ελληνικού τηλεφωνικού αριθμού και συμπληρώνεται, εάν υφίσταται,
 • E-mail: Συμπληρώνεται υποχρεωτικά,
 • Fax: Αποτελείται από δέκα ψηφία στην περίπτωση ελληνικού αριθμού τηλεομοιότυπου και συμπληρώνεται κατά δήλωση, εάν υφίσταται.

4) Στο τμήμα Α-3 του πίνακα στοιχείων δικαιούχου συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία:

 • Επώνυμο: Συμπληρώνεται το επώνυμο του αντικλήτου / πληρεξουσίου / νόμιμου αντιπροσώπου, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα στοιχεία,
 • Όνομα: Συμπληρώνεται το όνομα του αντικλήτου / πληρεξουσίου / νόμιμου αντιπροσώπου, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα στοιχεία,
 • Επώνυμο πατρός: Συμπληρώνεται το επώνυμο πατρός του αντικλήτου / του πληρεξουσίου / νόμιμου αντιπροσώπου, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα στοιχεία,
 • Όνομα πατρός: Συμπληρώνεται το όνομα πατρός του αντικλήτου /πληρεξουσίου / νόμιμου αντιπροσώπου, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα στοιχεία.

          Εάν ο δικαιούχος θέλει να αναφερθεί σε αντίκλητο, τότε συμπληρώνει τα στοιχεία του Α-3 όπως παραπάνω και δεν επιλέγει κάποιο από τα τετραγωνίδια.

5) Επιλογή τρόπου επικοινωνίας

img02

Συμπληρώνεται το αντίστοιχο τετραγωνίδιο για να επιλεγεί ένας από τους ακόλουθους τρόπους επικοινωνίας με το Γραφείο Κτηματογράφησης:

 • στα στοιχεία που δηλώθηκαν παραπάνω,
 • στα στοιχεία που δηλώνονται παρακάτω.

Η συγκεκριμένη επιλογή, συνεπάγεται τη συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων στο έντυπο της δήλωσης ιδιοκτησίας. Εναλλακτικά οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κτηματογράφησης αποκλειστικά μέσω e-mail, εφόσον συμπληρώσουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους στο αντίστοιχο πεδίο.

6) Πλήθος δικαιωμάτων, πλήθος συννημένων εγγράφων, υπογραφή δήλωσης από δικαιούχο

Συμπληρώνεται ο αριθμός των δηλούμενων δικαιωμάτων για αυτό τον ΟΤΑ, ο αριθμός των συννημένων εγγράφων, η ημερομηνία της δήλωσης και η υπογραφή του δικαιούχου.

img03

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΠΙΝΑΚΑΣ Β)

pinakasB1

1) Στο τμήμα Β-1 του πινάκα στοιχείων ακινήτου συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία:

 • Οδός: Συμπληρώνεται η οδός του ακινήτου,
 • Αριθμός: Συμπληρώνεται σε περίπτωση ονοματισμένης οδού,
 • Τ.Κ.: Συμπληρώνεται βάσει του ΟΤΑ, στον οποίο αντιστοιχίζεται η δήλωση ιδιοκτησίας,
 • Περιοχή / Τοπωνύμιο: Συμπληρώνεται εάν υπάρχει,
 • Εμβαδόν σε τ.μ.: Το εμβαδόν του γεωτεμαχίου συμπληρώνεται πάντα σε τετραγωνικά μέτρα,
 • Χρήση: Συμπληρώνεται επιλέγοντας χρήση από τον παρακάτω πίνακα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Καλλιέργεια

 Καλλιέργεια

Καλλιέργεια

∆ενδρώδης

Καλλιέργεια

∆ενδρώδης- Αµπελώνας

Καλλιέργεια

∆ενδρώδης - Ελαιώνας

Καλλιέργεια

∆ενδρώδης - Εσπεριδοειδή

Καλλιέργεια

∆ενδρώδης - άλλη

Καλλιέργεια

Αροτραία έκταση

Καλλιέργεια

Αροτραία έκταση- Αρδευόµενη

Καλλιέργεια

Αροτραία έκταση- Μη αρδευόµενη

Ζωοτροφία - Ιχθυοτροφία

Ζωοτροφία - Ιχθυοτροφία

Ζωοτροφία - Ιχθυοτροφία

Κτηνοτροφία - Πτηνοτροφία

Ζωοτροφία - Ιχθυοτροφία

Ιχθυοτροφία

∆ασοκοµία

∆ασοκοµία

∆ασοκοµία

Χορτολιβαδική

∆ασοκοµία

Θαµνώδης

∆ασοκοµία

∆ασώδης

Εξόρυξη

Εξόρυξη

Εξόρυξη

Λατοµείο

Εξόρυξη

Αλυκή

Εξόρυξη

Μεταλλείο - Ορυχείο

Ακάλυπτη έκταση

Ακάλυπτη έκταση

Βιοµηχανία/ βιοτεχνία

Βιοµηχανία/ βιοτεχνία

Ενέργεια

Ενέργεια

Εµπόριο

Εµπόριο

Υπηρεσία

Υπηρεσία

Υπηρεσία

Κοινωφελής υπηρεσία – ∆ιοίκηση

Υπηρεσία

Τράπεζα – Γραφείο – Επιχείρηση

Υπηρεσία

Ξενοδοχείο – Εστιατόριο

Υπηρεσία

Υγεία

Υπηρεσία

Πρόνοια

Υπηρεσία

Εκπαίδευση – Επιστήµη

Πολιτισµός

Πολιτισµός

Πολιτισµός

Αρχαιολογικός – Ιστορικός χώρος

Πολιτισµός

Πολιτιστικός χώρος

Πολιτισµός

Θρησκευτικός χώρος

Αθλητισµός - Αναψυχή

Αθλητισµός - Αναψυχή

Αθλητισµός - Αναψυχή

Αθλητισµός

Αθλητισµός - Αναψυχή

Αναψυχή

Τηλεπικοινωνία

Τηλεπικοινωνία

Άµυνα

Άµυνα

Κατοικία

Κατοικία

Οδικό δίκτυο

Οδικό δίκτυο

Οδικό δίκτυο

Εθνική οδός

Οδικό δίκτυο

Επαρχιακός δρόµος

Οδικό δίκτυο

Οδός

Οδικό δίκτυο

Πεζόδροµος

Οδικό δίκτυο

Αγροτικός-δασικός δρόµος

Οδικό δίκτυο

Μονοπάτι

Σιδηρόδροµος

Σιδηρόδροµος

∆ιασταύρωση

∆ιασταύρωση

∆ιασταύρωση

Ισόπεδη

∆ιασταύρωση

Ανισόπεδη

Σταθµός χερσαίων µεταφορικών µέσων

Σταθµός χερσαίων µεταφορικών µέσων

Λιµάνι

Λιµάνι

Αεροδρόµιο

Αεροδρόµιο

Χώρος στάθµευσηςΟχηµάτων

Χώρος στάθµευσηςΟχηµάτων

Ποταµός-κανάλι-ρέµα

Ποταµός-κανάλι-ρέµα

Έλος-λίμνη

Έλος-λίμνη

Αιγιαλός

Αιγιαλός

Παραλία

Παραλία

Παρόχθια ζώνη

Παρόχθια ζώνη

Αστικός αδόµητος χώρος

Αστικός αδόµητος χώρος

Αποθηκευτικός χώρος

Αποθηκευτικός χώρος

Άλλος Κοινόχρηστος χώρος

Άλλος Κοινόχρηστος χώρος

Χώρος επεξεργασίας λυµάτων

Χώρος επεξεργασίας λυµάτων

Εδικές χρήσεις

Εδικές χρήσεις

Εδικές χρήσεις

Νεκροταφείο

Εδικές χρήσεις

Πρατήρια καυσίµων

ΑΛΛΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΑΛΛΟΣ ΧΩΡΟΣ

2) Συμπληρώνεται ανάλογα με το αν το δηλούμενο ακίνητο βρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου / οικισμού, με την επιλογή ενός εκ των τετραγωνιδίων ΝΑΙ / ΟΧΙ.

pinakasB2

3) Για κτίριο επί του γεωτεμαχίου συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία:

 • Έτος κατασκευής: Συμπληρώνεται βάσει των στοιχείων των συνημμένων εγγράφων,
 • Συνολικός αριθμός ορόφων (πλην υπογείων): Συμπληρώνεται το πλήθος των υπέργειων ορόφων του κτιρίου,
 • Συνολικό εμβαδόν ορόφων σε τ.μ. (πλην υπογείων): Συμπληρώνεται το άθροισμα των εμβαδών των υπέργειων ορόφων του κτιρίου,
 • Χρήση κτιρίου: Συμπληρώνεται σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα χρήσεων γεωτεμαχίου.
 • Συνολικός αριθμός υπογείων: Συμπληρώνεται το πλήθος των υπόγειων ορόφων του κτιρίου,
 • Συνολικό εμβαδόν υπογείων σε τ.μ.: Συμπληρώνεται το άθροισμα των εμβαδών των υπόγειων ορόφων του κτιρίου,
 • Χρήση υπογείων: Συμπληρώνεται σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα χρήσεων γεωτεμαχίου.

4) Για διηρημένη ιδιοκτησία συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία:

 • Επιλέγεται η χρήση της διηρημένης στο αντίστοιχο πεδίο
 • Αριθμός κτιρίου στον τίτλο: Συμπληρώνεται ακριβώς όπως αναγράφεται στα συνημμένα έγγραφα και μόνο σε περίπτωση που μνημονεύεται σε αυτά,
 • Αριθμός ορόφου: Συμπληρώνεται ο αριθμός ορόφου με τη χρήση ακεραίου (... -2, -1, 0, 1, 2, ...), εκτός της περίπτωσης ημιορόφου, κατά την οποία συμπληρώνεται «ΗΜ» και της περίπτωσης ημιυπογείου, κατά την οποία συμπληρώνεται «ΗΜΥΠ»
 • Αριθμός ιδιοκτησίας στον τίτλο: Συμπληρώνεται ακριβώς όπως αναγράφεται στα συνημμένα έγγραφα και μόνο σε περίπτωση που μνημονεύεται σε αυτά,
 • Εμβαδόν σε τ.μ.: Συμπληρώνεται βάσει των συνημμένων εγγράφων,
 • Έτος κατασκευής: Συμπληρώνεται είτε βάσει των συνημμένων εγγράφων, είτε κατά δήλωση,

5) Για βοηθητικούς χώρους διηρημένης ιδιοκτησίας συμπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία: 

 • Επιλέγεται η χρήση του βοηθητικού χώρου στο αντίστοιχο πεδίο
 • Όροφος: Συμπληρώνεται ο αριθμός ορόφου με τη χρήση ακεραίου (... -2, -1, 0, 1, 2, ...), εκτός της περίπτωσης ημιορόφου, κατά την οποία συμπληρώνεται «ΗΟ» και της περίπτωσης ημιυπογείου, κατά την οποία συμπληρώνεται «ΗΥ»
 • Αριθμός ιδιοκτησίας στον τίτλο: Συμπληρώνεται ακριβώς όπως αναγράφεται στα συνημμένα έγγραφα και μόνο σε περίπτωση που μνημονεύεται σε αυτά,
 • Εμβαδόν σε τ.μ.: Συμπληρώνεται βάσει των συνημμένων εγγράφων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ Γ)

pinakasC

1) Επιλέγεται το είδος εμπράγματου δικαιώματος και αναγράφεται το ποσοστό του. 

2) Στο τμήμα Γ-2 του πίνακα συμπληρώνονται τα στοιχεία των προσκομιζόμενων τίτλων στα ακόλουθα πεδία:

 • Είδος τίτλου: Συμπληρώνεται το είδος του τίτλου π.χ. Συμβολαιογραφικό έγγραφο, Διακστική απόφαση, κλπ. πλην των εγγράφων χρησικτησίας και κληρονομιάς χωρίς συμβολαιογραφικό έγγραφο αποδοχής ή κληρονομητήριο,
 • Αριθμός τίτλου: Συμπληρώνεται ο αριθμός τίτλου, όπως αναγράφεται στο προσκομιζόμενο έγγραφο,
 • Ημερομηνία τίτλου: Συμπληρώνεται η ημερομηνία τίτλου, όπως αναγράφεται στο προσκομιζόμενο έγγραφο,
 • Εκδούσα αρχή / στοιχεία συμβολαιογράφου: Συμπληρώνονται ολογράφως τα στοιχεία της εκδούσας αρχής (ονομασία, έδρα εάν προσδιορίζεται),
 • Αρ. Τεύχους ΦΕΚ: Συμπληρώνεται το ΦΕΚ,
 • Υποθηκοφυλακείο: Συμπληρώνεται το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο μεταγραφής του δικαιώματος.
 • Τόμος: Συμπληρώνεται ο τόμος μεταγραφής/εγγραφής του δικαιώματος, βάσει του πιστοποιητικού μεταγραφής/εγγραφής.
 • Αριθμός: Συμπληρώνεται ο αριθμός μεταγραφής/εγγραφής του δικαιώματος, βάσει του πιστοποιητικού μεταγραφής/εγγραφής.
 • Ημερομηνία: Συμπληρώνεται η ημερομηνία μεταγραφής/εγγραφής του δικαιώματος.
 • Αιτία Κτήσης: Συμπληρώνεται η αιτία κτήσης του δικαιώματος π.χ. Κληρονομιά, Δωρεά εν ζωή, κλπ.
 • Ποσοστό δικαιώματος: Συμπληρώνεται το ποσοστό δικαιώματος όπως αυτό προκύπτει από τον κάθε τίτλο ξεχωριστά. Σημειώνεται ότι όταν το δηλωθέν δικαίωμα αποκτήθηκε με περισσότερους του ενός τίτλους, το άθροισμα των ποσοστών από όλους τους τίτλους θα πρέπει να ισούται με το συνολικό δηλωθέν ποσοστό δικαιώματος.

3) Έγγραφα Χρησικτησίας ή Κληρονομιάς  χωρίς πράξη αποδοχής κληρονομιάς

          Εάν τα προσκομισθέντα στοιχεία για τη θεμελίωση του δικαιώματος είναι έγγραφα χρησικτησίας ή κληρονομιάς χωρίς πράξη αποδοχής κληρονομιάς μαρκάρεται το αντίστοιχο πεδίο και καταγράφονται από κάτω.

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΠΙΝΑΚΑΣ Δ)

pinakasD

1) Επιλέγεται στο αντίστοιχο κουτάκι το στοιχείο εντοπισμού που προσκομίστηκε και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα πεδία.

2) Συμπληρώνονται προαιρετικά τα ονοματεπώνυμα ιδιοκτητών γειτονικών ακινήτων.

3) Σχεδιάζεται  προαιρετικά σκαρίφημα για τη διευκόλυνση της διαδικασίας του εντοπισμού του γεωτεμαχίου.

4) Συμπληρώνονται προαιρετικά τα ονοματεπώνυμα συνιδιοκτητών / συνδικαιούχων / λοιπών δικαιούχων.

5) Στις Παρατηρήσεις σημειώνονται τυχόν πληροφορίες για τις οποίες δεν προβλέπεται συγκεκριμένο πεδίο συμπλήρωσής τους. Π.χ. «Εμβαδόν χώρου αποκλειστικής χρήσης =.........».